NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI ENERGETYCZNEJ NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU ENERGETYKI I OCHRONY POWIETRZA
ze środków
FUNDUSZU POWIERNICZEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o. oraz Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o. o., działający jako Pośrednik Finansowy dla środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, ogłaszają nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego przeznaczona na pożyczki wynosi 50 mln zł.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie ciągłym, trwającym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy w oparciu o Regulamin Pożyczki Energetycznej, dostępny na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna.

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez Pośrednika Finansowego i dostępnym na stronie www.mae.com.pl/pozyczkaenergetyczna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
biuro@mae.com.pl

Wnioski można składać od dnia 22 października 2019 r.

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa
tel. 22 290 29 42
fax 22 823 47 40
pozyczkaenergetyczna@mae.com.pl

Ogłoszenie o naborze

Wstępna informacja o naborze

Nabór wniosków o udzielenie Pożyczki energetycznej w ramach środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć z zakresu energetyki i ochrony powietrza

Termin, od którego można składać wnioski

od dnia 22 października 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

nabór ciągły, do wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki

Miejsce składania wniosków

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o. o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nr 3, lok. 300
02-362 Warszawa

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o pożyczkę energetyczną wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę energetyczną są:

· jednostki samorządu terytorialnego,

· mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

Na co można otrzymać pożyczkę?

W ramach przyznanego limitu Pożyczki środki pieniężne muszą być przeznaczone na finansowanie  przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym w szczególności na następujące projekty:

 1. termomodernizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
 2. modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,
 3. zarządzanie energią w miastach,
 4. instalacja paneli słonecznych w budynkach,
 5. podniesienie jakości dostarczania ciepła,
 6. poprawa efektywności energetycznej,
 7. modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,
 8. energetyczne wykorzystanie odpadów,
 9. modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,
 10. przetwarzanie i użytkowanie energii,
 11. budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa,

z zastrzeżeniem, że inwestycje finansowane ze środków Pożyczki muszą być realizowane na terenie miast Województwa Mazowieckiego.

Podstawowe parametry pożyczki
 1. wartość jednej Pożyczki wynosi od 1.000.000,00 zł do 10.000.000,00 zł,
 2. łączna maksymalna wartość Pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 10.000.000,00 zł  z zastrzeżeniem, że udzielenie kolejnej Pożyczki zależne jest od rozliczenia uruchomionych już środków,
 3. pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń wymaganych przez Fundusz, opisanych w § 4 Regulaminu,
 4. maksymalny okres obowiązywania umowy Pożyczki nie może być dłuższy niż 20 lat, licząc od daty zawarcia umowy Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach Fundusz może zaproponować skrócenie ww. okresu, jednak nie więcej niż o 5 lat,
 5. karencja w spłacie kapitału Pożyczki może wynosić maksymalnie do jednego roku po zakończeniu realizacji inwestycji,

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Pożyczka może stanowić do 100% kosztów kwalifikowalnych w schemacie bez pomocy publicznej oraz do 75% kosztów kwalifikowalnych w schemacie pomocy publicznej;

Katalog kosztów kwalifikowalnych stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

 

Pomoc publiczna

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie:

 1. pomocy de minimis – na podstawie Rozporządzenia de minimis;
 2. niestanowiącej pomocy publicznej.
Dokumenty do pobrania

– Regulamin Pożyczki energetycznej z załącznikami

– Wniosek o pożyczkę energetyczną z załącznikami

– Instrukcja do wniosku o pożyczkę energetyczną

– Wzór umowy pożyczki energetycznej

– Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczki energetycznej – katalog kosztów kwalifikowanych

– Załącznik Nr 1 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Lista załączników

– Załącznik Nr 4 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz dot. podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość

– Załącznik Nr 4b do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Formularz badania sytuacji ekonomicznej

– Załącznik Nr 9 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Model finansowy

– Załącznik Nr 10 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Ocena finansowo-ekonomiczna JST

– Załącznik Nr 15 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

– Załącznik Nr 16 do wniosku o Pożyczkę energetyczną – Oświadczenie de minimis

Do pobrania:

Pozyczka-wniosek