Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się siedziba Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. położony jest w Warszawie, dzielnica Śródmieście, ul. Świętojerska 9 (róg z ul. Telakowskiej)

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Świętojerskiej (wejście B). Wcześniej należy przejść przez furtkę a następnie po 3 schodkach. Potem należy połączyć się przez videodomofonem z sekretariatem i zgłosić chęć wejścia do siedziby firmy.

Dla osób na wózkach inwalidzkich istnieje możliwość dostania się do budynku od strony ul. Telakowskiej (wjazd na parking). Znajdują się tam wejścia C i D bez żadnych barier w postaci progów czy utrudnień architektonicznych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind:
Budynek nie posiada wind, w związku z tym nie ma możliwości pionowego przemieszczania się dla osób na wózkach inwalidzkich (zejście do przyziemia). Obsługa interesantów odbywa się w sekretariacie na poziomie 0 (ulica).

Dostosowania dodatkowe:
W samej siedzibie ARM S.A. nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się one jednak na terenie budynku na poziomie 0 w części zajmowanej przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Cały obiekt jest monitorowany.

Dostępność parkingu:
Istnieje możliwość zaparkowania samochodu dla osób niepełnosprawnych (wjazd od ul. Telakowskiej).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:
Do siedziby ARM S.A. jak i do całego budynku dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności strony internetowej FPWM

Trwa weryfikacja pod kątem dostępności cyfrowej.

Na stronie fpwm.pl nie są publikowane żadne materiały audiowizualne, które wymagałyby dostosowania dla potrzeb osób niesłyszących, z niedosłuchem, niedowidzących, niewidzących.

Treści na stronie nie są redagowane pod kątem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

Aplikacje mobilne:
FPWM nie posiada aplikacji mobilnych.

Kontakt:
Wszystkie uwagi związane z dostępnością strony internetowej prosimy zgłaszać na adres email: f.kowalski@armsa.pl lub telefonicznie 0-22 566-47-65.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

Data sporządzenia: 2021-03-31;

Data aktualizacji: 2021-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.