Pożyczka energetycznaDla kogo? Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Na jaki cel? Na finansowanie inwestycji miejskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony powietrza i energetyki

Na jakich warunkach? maks. kwota pożyczki: 10 000 000 zł min. kwota pożyczki: 1 000 000 zł atrakcyjne oprocentowanie prowizja: 0% maksymalny okres spłaty: 20 lat

Gdzie wziąć pożyczkę? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, ul. Hoża 86 lok. 209, 00-682 Warszawa lub Mazowiecka Agencja Energetyczna, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3 lok. 300, 02-362 Warszawa

Odnieś sukces i zadbaj o środowisko z Pożyczką Energetyczną! Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4.
Kto może skorzystać z pożyczki energetycznej?
Pożyczka energetyczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy wsparcie na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?
Pożyczka energetyczna może zostać przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej lub wykonywanie zadań lokalnych lub regionalnych nienastawionych na osiąganie zysku (jeśli Ostatecznym Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego), w obrębie działania odpowiadającego miejskim przedsięwzięciom w zakresie ochrony powietrza i energetyki, w tym w szczególności na następujące projekty:
a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne);
b) modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego;
c) zarządzanie energią w miastach;
d) instalacja paneli słonecznych w budynkach;
e) podniesienie jakości dostarczania ciepła;
f) poprawa efektywności energetycznej;
g) modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne;
h) energetyczne wykorzystanie odpadów;
i) modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych;
j) przetwarzanie i użytkowanie energii;
k) budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Inwestycje finansowane ze środków Pożyczki Energetycznej muszą być realizowane na terytorium Województwa Mazowieckiego. Otrzymane wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek (kredytów) oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zarządza środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej, tj. zasobami zwróconymi z Inicjatywy JESSICA i JEREMIE finansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA Województwa Mazowieckiego.

DLA KOGO WSPARCIE
Planowane wsparcie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) działających na obszarze województwa mazowieckiego. Pośrednik finansowy zostanie wybrany zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się w ramach zamówienia publicznego o wsparcie zwrotne będą:
• banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe;
• banki spółdzielcze;
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Pośrednicy Finansowi będą odpowiedzialni za utworzenie Instrumentu Finansowego i udzielanie wsparcia Ostatecznym Odbiorcom.
ZAKRES FINANSOWANIA:
Środki finansowe zwracane do instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4 z lat 2017 i 2018 zostaną przeznaczone na Pożyczkę Energetyczną, której celem jest promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach Pożyczki Energetycznej Pośrednik Finansowy będzie udzielał Ostatecznym Beneficjentom jednostkowych produktów finansowych w formie pożyczek pieniężnych.

Wsparcie przeznaczone będzie na finansowanie działań w zakresie ochrony powietrza oraz energetyki, a w szczególności na:
• termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne);
• modernizację zasilania systemu elektroenergetycznego;
• zarządzanie energią w miastach;
• instalację paneli słonecznych w budynkach;
• podniesienie jakości dostarczania ciepła;
• poprawę efektywności energetycznej;
• modernizację / wymianę oświetlenia w miastach na energooszczędne;
• energetyczne wykorzystanie odpadów;
• modernizację i rozwój sieci ciepłowniczych;
• przetwarzanie i użytkowanie energii;
• budowę, rozbudowę i modernizację lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogenerację gazową.

Inwestycje finansowane ze środków Jednostkowej Pożyczki muszą być realizowane na terytorium Województwa Mazowieckiego.