Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zarządza środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej, tj. zasobami zwróconymi z Inicjatywy JESSICA i JEREMIE finansowanymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA Województwa Mazowieckiego.

DLA KOGO WSPARCIE

Planowane wsparcie jest skierowane do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) działających na obszarze województwa mazowieckiego. Pośrednik finansowy zostanie wybrany zgodnie z trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się w ramach zamówienia publicznego o wsparcie zwrotne będą:
• banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe;
• banki spółdzielcze;
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Pośrednicy Finansowi będą odpowiedzialni za utworzenie Instrumentu Finansowego i udzielanie wsparcia Ostatecznym Odbiorcom.


ZAKRES FINANSOWANIA:
Środki finansowe zwracane do instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4 z lat 2017 i 2018 zostaną przeznaczone na Pożyczkę Energetyczną, której celem jest promowanie łatwiejszego dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. W ramach Pożyczki Energetycznej Pośrednik Finansowy będzie udzielał Ostatecznym Beneficjentom jednostkowych produktów finansowych w formie pożyczek pieniężnych.

Wsparcie przeznaczone będzie na finansowanie działań w zakresie ochrony powietrza oraz energetyki, a w szczególności na:
• termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne);
• modernizację zasilania systemu elektroenergetycznego;
• zarządzanie energią w miastach;
• instalację paneli słonecznych w budynkach;
• podniesienie jakości dostarczania ciepła;
• poprawę efektywności energetycznej;
• modernizację / wymianę oświetlenia w miastach na energooszczędne;
• energetyczne wykorzystanie odpadów;
• modernizację i rozwój sieci ciepłowniczych;
• przetwarzanie i użytkowanie energii;
• budowę, rozbudowę i modernizację lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogenerację gazową.

Inwestycje finansowane ze środków Jednostkowej Pożyczki muszą być realizowane na terytorium Województwa Mazowieckiego.