Pożyczka energetycznaDla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Na jaki cel?
Na finansowanie inwestycji miejskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony powietrza i energetyki

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 10 000 000 zł min. kwota pożyczki: 1 000 000 zł atrakcyjne oprocentowanie prowizja: 0% maksymalny okres spłaty: 20 lat

Gdzie wziąć pożyczkę?
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
lub
Mazowiecka Agencja Energetyczna, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3 lok. 300, 02-362 Warszawa

Odnieś sukces i zadbaj o środowisko z Pożyczką Energetyczną! Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4.
Kto może skorzystać z pożyczki energetycznej?
Pożyczka energetyczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy wsparcie na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?
Pożyczka energetyczna może zostać przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej lub wykonywanie zadań lokalnych lub regionalnych nienastawionych na osiąganie zysku (jeśli Ostatecznym Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego), w obrębie działania odpowiadającego miejskim przedsięwzięciom w zakresie ochrony powietrza i energetyki, w tym w szczególności na następujące projekty:
a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne);
b) modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego;
c) zarządzanie energią w miastach;
d) instalacja paneli słonecznych w budynkach;
e) podniesienie jakości dostarczania ciepła;
f) poprawa efektywności energetycznej;
g) modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne;
h) energetyczne wykorzystanie odpadów;
i) modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych;
j) przetwarzanie i użytkowanie energii;
k) budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Inwestycje finansowane ze środków Pożyczki Energetycznej muszą być realizowane na terytorium Województwa Mazowieckiego. Otrzymane wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek (kredytów) oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.


Linia finansowa dla pośredników finansowych


Dla kogo?
Produkt udzielany przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. pośrednikom finansowym, wspierającym MŚP i realizującym projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 3.3. „Innowacje w MŚP”.

Na jaki cel?
Produkt ma stanowić potencjalne źródło finansowania wkładów własnych do Inicjatywy JEREMIE 2 wdrażanej w ramach RPO WM 2014-2020

Na jakich warunkach?
• Maksymalna wartość przyznanej, jednostkowej Linii Finansowej, uruchomionej na rzecz jednego Pośrednika Finansowego wynosi do 15% wartości projektu realizowanego w związku z zawartą Umową Operacyjną
• Obligatoryjny wkład własny pośrednika finansowego wynosi 5% wartości projektu w związku z realizowaną umową operacyjną
• Okres spłaty do 120 miesięcy
• Okres karencji: brak
• Wsparcie udzielane na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis (w zależności od parametrów produktu w ramach inicjatywy JEREMIE 2)

Gdzie uzyskać wsparcie w postaci linii finansowej?
Wnioski można składać od 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa