Pożyczka Hipoteczna

Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Na jaki cel?
1) zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
2) przystosowania nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej (budowa, inne roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie),
3) wydatków związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości, o których mowa powyżej, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłat z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, kosztów nadzoru, podatków)

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 2 500 000 zł
maksymalny okres spłaty: do 120 mies.
Okres karencji: max. do 12 miesięcy od dnia pierwszej wypłaty

Gdzie wziąć pożyczkę?
Pośrednik Finansowy - Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa

https://pozyczkimazowieckie.pl/pozyczka-hipoteczna/

Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4.

Kto może skorzystać z Pożyczki hipotecznej?
Pożyczka hipoteczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Pożyczka energetyczna


Dla kogo?
Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Na jaki cel?
Na finansowanie inwestycji miejskich na obszarze Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony powietrza i energetyki

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 10 000 000 zł min. kwota pożyczki: 1 000 000 zł atrakcyjne oprocentowanie prowizja: 0% maksymalny okres spłaty: 20 lat

Gdzie wziąć pożyczkę?
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
lub
Mazowiecka Agencja Energetyczna, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3 lok. 300, 02-362 Warszawa

Odnieś sukces i zadbaj o środowisko z Pożyczką Energetyczną! Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4.
Kto może skorzystać z pożyczki energetycznej?
Pożyczka energetyczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla jednostek samorządu terytorialnego. Oferujemy wsparcie na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?
Pożyczka energetyczna może zostać przeznaczona na finansowanie działalności gospodarczej lub wykonywanie zadań lokalnych lub regionalnych nienastawionych na osiąganie zysku (jeśli Ostatecznym Beneficjentem będzie jednostka samorządu terytorialnego), w obrębie działania odpowiadającego miejskim przedsięwzięciom w zakresie ochrony powietrza i energetyki, w tym w szczególności na następujące projekty:
a) termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne);
b) modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego;
c) zarządzanie energią w miastach;
d) instalacja paneli słonecznych w budynkach;
e) podniesienie jakości dostarczania ciepła;
f) poprawa efektywności energetycznej;
g) modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne;
h) energetyczne wykorzystanie odpadów;
i) modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych;
j) przetwarzanie i użytkowanie energii;
k) budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Inwestycje finansowane ze środków Pożyczki Energetycznej muszą być realizowane na terytorium Województwa Mazowieckiego. Otrzymane wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek (kredytów) oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Pożyczka obrotowa

Dla kogo?
Dla dużych przedsiębiorstw, nie spełniających kryteriów MŚP

Na jaki cel?
Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednostkowe pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjnych lub obrotowych nakierowanych na łagodzenie skutków pandemii COVID-19.

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 15 000 000 zł
maksymalny okres spłaty: do 72 mies.
Okres karencji: max. do 12 miesięcy od dnia wypłaty lub wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych, udzielane jednorazowo, maksymalnie na okres 6 miesięcy (z zastrzeżeniem, że karencja lub wakacje kredytowe nie wydłużą terminu spłaty jednostkowej pożyczki)

Gdzie wziąć pożyczkę?
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa

Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4.

Kto może skorzystać z Pożyczki obrotowej?
Duże przedsiębiorstwa, niespełniające kryteriów MŚP z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie Województwa Mazowieckiego

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?
Jednostkowe pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie celów inwestycyjnych lub obrotowych nakierowanych na łagodzenie skutków pandemii COVID-19.
Wyłączeniu z finansowania podlegają:

a) spłaty zobowiązań zaległych bądź wynikających z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych, powstałych do 31 grudnia 2019 roku,
b) zobowiązania cywilno-prawne o charakterze pożyczkowym, bądź kredytowym, w tym refinansowanie oraz bieżąca obsługa pożyczek zaciągniętych ze środków RPO WM 2014 -2020,
c) cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą