Pożyczka Miejska

 

Dla kogo?
Pożyczka Miejska ma za zadanie wspierać finansowanie inwestycji miejskich na obszarze
Województwa Mazowieckiego, w tym mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego.

Na jaki cel?
Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach przyznanego Limitu Pożyczki muszą być
przeznaczone na finansowanie projektów realizowanych na terenach miejskich na terytorium
Województwa Mazowieckiego.

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 10 000 000 zł
maksymalny okres spłaty: 180 miesięcy
Okres karencji: max.12 mies. (nie wydłuża okresu spłaty)

Warunki wsparcia:
Wysokość oprocentowania Jednostkowej Pożyczki uzależniona jest od tego czy udzielana jest
ona:
1) na warunkach rynkowych według oprocentowania równego stopie referencyjnej,
obliczanego przy zastosowaniu stopy bazowej, obliczanej zgodnie z Komunikatem KE1, z dnia
zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia;
2) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjne) wg oprocentowania
w wysokości rownej . stopy bazowej z dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia –
udzielenie Jednostkowej Pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe stanowi pomoc
de minimis i możliwe jest wyłącznie w stosunku do Ostatecznych Beneficjentów będących
przedsiębiorcami, którzy mogą taką pomoc otrzymać
3) na warunkach „bez pomocy”, tj. bez pomocy de minimis w wysokości równej 1⁄2 stopy
bazowej z dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia – udzielenie Jednostkowej Pożyczki na
warunkach „bez pomocy” możliwe jest wyłącznie w stosunku do Ostatecznych Beneficjentów,
którzy są nie przedsiębiorcami i nie ubiegają się o pożyczkę w celu realizacji projektu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;

Gdzie wziąć pożyczkę?
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa
https://pozyczkimazowieckie.pl/kontakt/

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?
– rewitalizacji terenów miejskich;
– termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych, wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (izolacja cieplna budynku, energooszczędne
okna i drzwi zewnętrzne);
– modernizacji zasilania systemu elektroenergetycznego;
– zarządzania energią w miastach;
– instalacji paneli słonecznych w budynkach;
– instalacje OZE i banki energii;
– podniesienia jakości dostarczania ciepła;
-modernizacji/wymiany oświetlenia w miastach na energooszczędne;
– poprawę efektywności energetycznej;
– energetyczne wykorzystanie odpadów;
– modernizację i rozwój sieci ciepłowniczych;
– przetwarzanie i użytkowanie energii;
m) budowę, rozbudowę i modernizację lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania,
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym w szczególności
z odnawialnych źródeł energii, kogenerację gazową;
– regeneracji zdegradowanych obszarów miejskich (w szczególności poprzemysłowych,
powojskowych, pokolejowych, mieszkaniowych, usługowych) ukierunkowanej na
wprowadzenie nowych lub przywrócenie dotychczasowych funkcji;
– budowy, rozbudowy, modernizacji i wyposażenia obiektów użyteczności publicznej wraz
z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia;
– rozbudowy lub modernizacji i wyposażenia istniejącej infrastruktury kulturalnej wraz
z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia;
– ratowania, przywracania wartości i ochrony obiektów zabytkowych lub ich zespołów wraz
z otoczeniem, m. in. poprzez prace rehabilitacyjne i modernizacyjne służące nadaniu im
6 nowych funkcji (np. usług turystyki lub kultury), przy możliwym jednoczesnym zachowaniu
funkcji dotychczasowych;
– podnoszenia jakości przestrzeni publicznej w ramach układów urbanistycznych;
– budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji punktowej lub liniowej infrastruktury
transportu zbiorowego oraz zakupu lub modernizacji taboru, mających na celu
w szczególności wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych, tworzenie systemów parkingowych
i rozwój indywidualnej mobilności aktywnej.