Informujemy, że 14 czerwca 2024 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 60 mln zł. na wdrażanie produktu POŻYCZKA ROZWOJOWA DLA MŚP

Dla kogo?

Pożyczka Rozwojowa dla MŚP jest przeznaczona dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarze Województwa Mazowieckiego. Oferujemy wsparcie na atrakcyjnych warunkach.

Na jaki cel?

Na Produkt składają się cztery niezależne instrumenty finansowe w formie pożyczek:

  • Pożyczka na sfinansowanie wydatków bieżących przedsiębiorcy (Pożyczka obrotowa);
  • Pożyczka na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz bieżących przedsiębiorcy (Pożyczka inwestycyjno-obrotowa);
  • Pożyczka na zakup nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (Pożyczka hipoteczna);
  • Pożyczka na pokrycie wkładu własnego MŚP do projektów z dofinansowaniem unijnym (Pożyczka na wkład własny).

Na jakich warunkach?

Pożyczka rozwojowa dla MŚP

Rodzaj pożyczki Pożyczka obrotowa Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

 

Pożyczka hipoteczna Pożyczka na wkład własny
Maksymalna kwota pożyczki 300 tyś. zł 3 mln zł 5 mln zł 2 mln zł
Maksymalny okres spłaty 3 lata 6 lat 10 lat 6 lat
Karencja Możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy od daty uruchomienia pożyczki/pierwszej transzy pożyczki – karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki (maksymalny okres spłaty).

Ostateczny Beneficjent może otrzymać więcej niż jedną jednostkową pożyczkę w ramach Produktu Pożyczka Rozwojowa dla MŚP. Maksymalna wartość udzielonych jednemu Ostatecznemu Beneficjentowi Jednostkowych Pożyczek w ramach Produktu nie może przekroczyć 5.000.000,00 zł.

Warunki wsparcia:

Wysokość oprocentowania jednostkowej pożyczki uzależniona jest od tego czy udzielana jest ona:

  • na warunkach rynkowych według oprocentowania równego stopie referencyjnej, obliczanego przy zastosowaniu stopy bazowej, obliczanej zgodnie z Komunikatem KE[1], z dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia;
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (preferencyjne) wg oprocentowania w wysokości równej 1/4 stopy bazowej z dnia zawarcia Umowy Operacyjnej II Stopnia – udzielenie Jednostkowej Pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe stanowi pomoc de minimis i możliwe jest wyłącznie w stosunku do Ostatecznych Beneficjentów będących przedsiębiorcami, którzy mogą taką pomoc otrzymać.

Gdzie wziąć pożyczkę?
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa

https://pozyczkimazowieckie.pl/kontakt/

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Rodzaj pożyczki Pożyczka obrotowa może być przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego związanego z prowadzoną przez Ostatecznego Beneficjenta działalnością gospodarczą, w tym podatku od towarów i usług. Pożyczka może być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie wydatków bieżących tj. zobowiązań wobec dostawców, bieżących zobowiązań publiczno-prawnych, wynagrodzeń pracowników oraz innych opłat związanych z bieżącą działalnością.

 

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa przeznaczona na:

a) zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i innych środków trwałych,

b) zakup procesów, oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych

c)zakup narzędzi teleinformatycznych;

d)zakup ekspertyz, opinii lub audytów ściśle związanych z realizacją inwestycji

 

Pożyczka hipoteczna może być przeznaczona na:

a) zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),

b)przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej Ostatecznego Beneficjenta (budowa, inne roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie),

c)wydatki związane z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, w szczególności koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłaty z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, koszty nadzoru, podatki,

 

Pożyczka na wkład własny dla MŚP może być przeznaczona na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego do projektu, na realizację którego Ostateczny Beneficjent uzyskał dofinansowanie w formie dotacji z EFSI lub innych funduszy, środków lub instrumentów finansowanych bezpośrednio lub pośrednio z budżetu Unii Europejskiej.