Informujemy, że 5 października 2021 roku Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. podpisała z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. umowę operacyjną I stopnia na kwotę 30 mln zł.

Dla kogo?
Pożyczka hipoteczna jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie na atrakcyjnych warunkach.

Na jaki cel?
Wsparcie w formie pożyczki udzielane przez pośrednika finansowego przedsiębiorcom z sektora MŚP, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości zlokalizowanych na terenie Województwa Mazowieckiego lub ich przystosowanie do potrzeb rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Na jakich warunkach?
maks. kwota pożyczki: 2 500 000 zł
maksymalny okres spłaty: 120 miesięcy

Okres karencji: max.12 mies. (nie wydłuża okresu spłaty)

Warunki wsparcia: na warunkach rynkowych (stopa referencyjna ustalona zgodnie ze stosowaną przez pośrednika finansowego metodologią oceny ryzyka)

Gdzie wziąć pożyczkę?
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa

https://pozyczkimazowieckie.pl/kontakt/

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?
Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach Pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie:

  1. zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale związanych z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
  2. przystosowania nieruchomości do potrzeb rozwoju działalności gospodarczej Ostatecznego Beneficjenta (budowa, inne roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie),
  3. wydatków związanych z procesem inwestycyjnym dotyczącym nieruchomości, o których mowa powyżej, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłat z tytułu pozwoleń, zgód lub opinii, kosztów nadzoru, podatków,

z zastrzeżeniem, że wydatki inwestycyjne mogą dotyczyć wyłącznie nieruchomości położonych na terytorium województwa mazowieckiego, które są lub będą wykorzystywane na cele bezpośrednio związane z planowaną lub prowadzoną przez Ostatecznego Beneficjenta działalnością gospodarczą na terytorium województwa mazowieckiego.

Pożyczka jest finansowana ze środków zwróconych z pożyczek udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla Inicjatywy JESSICA Działanie 1.6, 4.3, 5.2 oraz Inicjatywy JEREMIE Działanie 1.4 oraz trybu konkursowego dla Działania 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.