Warszawa, 23 czerwca 2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy „Reporęczenie”

Informacja z otwarcia ofert-ARM_08_22

 

 

Warszawa, 15 czerwca 2022 r.

SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje, że modyfikacji uległa SWZ i załącznik nr 11 do SWZ.

Termin składania ofert w postępowaniu ulega przesunięciu na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert – na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 10:30.”

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa.

Data przekazania sprostowania do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej-13.06.2022

sprostowanie-ARM_08_22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Uprzejmie informujemy, że pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa dostępne jest ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest Wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy „Reporęczenie”.

Reporęczenie stanowi instrument finansowy polegający na udostępnieniu przez Menedżera określonego limitu środków finansowych, przeznaczonego na zabezpieczenie spłat poręczeń udzielanych przez Pośrednika Finansowego Ostatecznym Beneficjentom. Spłata Reporęczenia w ramach udzielonego Limitu Reporęczenia zabezpieczona będzie ze środków Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, z zastrzeżeniem obowiązkowego dodatkowego wkładu własnego Pośrednika Finansowego.

Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału.

Informacja o wycofaniu produktu „Reporęczenie”

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 września 2022 r. alokacja na „Reporęczenie” została wycofana i tym samym produkt został wykreślony z katalogu.W związku z tym 10 października 2022 r. Menedżer Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego ogłosiła informację o unieważnieniu postępowania.