Już wkrótce w ofercie FPWM pojawią się nowe produkty: Pożyczka miejska i Reporęczenie.

Pożyczka miejska – Podstawowe parametry
Wsparcie na inwestycje realizowane na terenach miejskich Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie wydatków związanych z projektami podnoszącymi jakość obszarów miejskich (renowacja i termomodernizacja budynków), efektywnością energetyczną i zarządzaniem energią oraz ochroną powietrza.
Łączna alokacja – 40 mln zł
Wartość jednostkowej pożyczki: max. 10 mln zł
Okres spłaty: do 120 mies.
Okres karencji: max.12-24 mies. (od zakończenia realizacji inwestycji)
Warunki wsparcia: na warunkach preferencyjnych

Reporęczenie – Podstawowe parametry
Wsparcie udzielane będzie pośrednikowi finansowemu za zobowiązania pośrednika finansowego wynikające z udzielonych przez niego jednostkowych poręczeń dla zobowiązań finansowych (tj. pożyczek, kredytów, w tym pożyczek i kredytów obrotowych, leasingu, poręczeń wadialnych, transakcji faktoringowych, poręczeń kontraktowych tj. m.in. poręczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek) przyznanych odbiorcom ostatecznym przez instytucje finansowe albo udzielonych przez pośrednika finansowego (w przypadku poręczeń wadialnych).
Łączna alokacja -15 mln zł
Wartość jednostkowego reporęczenia: max. 1 mln zł
Stopa jednostkowego reporęczenia: 80% wartości zobowiązania finansowego
(w przypadku wadiów i poręczeń kontraktowych 100%)
Okres jednostkowego reporęczenia: do 72 mies.
Warunki wsparcia: na warunkach rynkowych z dopuszczeniem możliwości udzielania wsparcia na warunkach preferencyjnych

Szczegółowe informacje wkrótce.

Informacja o wycofaniu produktu „Pożyczka Miejska”

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął w dniu 28 czerwca 2022 r. Uchwałę nr 1051/333/22 w sprawie utworzenia w województwie mazowieckim regionalnego funduszu rozwoju. Powyższe powoduje, że produkt pożyczka miejska nie będzie wdrażany przez Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie informujemy, że produkt finansowy Reporęczenie został wycofany z katalogu produktów.